Nowe programy unijne w Polsce

Państwa należące do Unii Europejskiej mogą liczyć na pomoc finansową w formie dotacji i kredytów unijnych. W Polsce fundusze strukturalne zostały rozdysponowane na kilka programów w ramach których realizowane mogą być różne przedsięwzięcia. Programy te podzielone są na konkretne działania.

W okresie programowania 2007 – 2013 przedsiębiorstwa mogą starać się o pieniądze w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Mają one wspierać rozwój i wzrost konkurencyjności firm różnej wielkości. Pomagają we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań oraz w poprawie warunków pracy. Natomiast jeżeli przedsiębiorstwo nastawione jest na realizację przedsięwzięcia polegające również w dużej mierze na wykorzystaniu ekologicznych rozwiązań powinno zapoznać się z wytycznymi do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Oczywiście istnieje również możliwość starania się o dotacje na poprawę warunków w gospodarstwach rolnych. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich daje rolnikom szansę na rozwijanie oraz modernizowanie swoich gospodarstw. W ramach programu wspierane są też inwestycje związane z leśnictwem.

Ogólna poprawa sytuacji na polskim rynku pracy ma być możliwa dzięki wdrażaniu działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie ulega wątpliwości, że w tej chwili brakuje atrakcyjnych i stałych miejsc pracy. Zmiana takiego stanu rzeczy wymaga wysiłku ze strony pracodawców i potencjalnych pracowników. Jedną z form rozszerzania wiedzy na temat poprawy warunków związanych z zatrudnieniem są szkolenia.

Oprócz tego można wymienić jeszcze Program Operacyjny Rozwój Województw Polski Wschodniej, Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna i Program Operacyjny Pomoc Techniczna. Przykłady wniosków o dofinansowanie w ramach każdego z wymienionych projektów będą różnić się trochę zarówno treścią, jak i formą.