Czym są fundusze strukturalne?

Dzięki dofinansowaniom i kredytom unijnym sytuacja polskich przedsiębiorców oraz rolników uległa już znacznej poprawie. Pieniądze, które Unia Europejska przeznaczyła na wspieranie ciekawych i przyszłościowych projektów to naprawdę ogromna pomoc.

Budżet Wspólnoty Europejskiej podzielony jest na kilka funduszy strukturalnych. W ramach każdego z nich realizowane są różne programy unijne. Polskie przedsięwzięcia już drugi raz mogą być objęte unijną pomocą. Pierwsza transza funduszy strukturalnych dotyczyła okresu 2004 – 2006. Powstały wtedy cztery fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa. Obecnie znajdujemy się w okresie programowania 2007 – 2013. Istnieją również cztery fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Rybacki. Skąd właściwie pochodzą środki unijne? Przede wszystkim ze środków wpłacanych przez państwa członkowskie do budżetu Wspólnoty Europejskiej, ale także z  pobieranych ceł i podatków VAT.

Polityka strukturalna Unii Europejskiej ma na celu przede wszystkim zniesienie różnic pomiędzy rożnymi regionami gospodarczymi w Europie. Biedniejsze obszary mają okazję spróbować dorównać do poziomu tych bogatszych i lepiej rozwiniętych. Rozwój i rozbudowa przedsiębiorstw oraz dywersyfikacja działalności wpływają też korzystnie na problem bezrobocia. Istotne z punktu widzenia Wspólnoty Unijnej są również takie kwestie jak polityka równości szans, wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy. Pomocą unijną objęte są też oczywiście projekty rolnicze.